GDPRGDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro zákazníky a uživatele služeb společnosti SELECT SYSTEMZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro zákazníky a uživatele služeb společnosti SELECT SYSTEM

1. K čemu slouží tento dokument
• Tyto zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky a uživatele služeb společnosti SELECT SYSTEM, s.r.o (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“ nebo jen „zásady“ poskytují informace o zpracování osobních údajů společností SELECT SYSTEM, s.r.o se sídlem Gen. Svobody 17/2, 78701 Šumperk (dále jen „SELECT SYSTEM“)
• Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají zpracování osobních údajů zákazníků a uživatelů služeb a sítí elektronických komunikací poskytovaných podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, pokud se jedná o fyzické osoby, zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami, a kontaktních osob či zástupců zákazníků, kteří jsou právnickými osobami, při poskytování všech ostatních služeb (server housing, cloudové služby a další služby SELECT SYSTEM), a zájemců o služby a produkty (dále jen „zákazník“ nebo „uživatel“).
• Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme
• Jako poskytovatel zabezpečených služeb elektronických komunikací a datových center klademe v první řadě důraz na ochranu osobních údajů a transparentnost jejich zabezpečení. Proto Vás žádáme, abyste tomuto dokumentu věnovali svou pozornost a v případě dotazů se obrátili na kontaktní osoby uvedené v tomto dokumentu
• Tyto zásady jsou platné od 25.5.2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“)


2. Co jsou osobní údaje
• veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor


3. Co je zpracování osobních údajů a kdo je správce osobních údajů
• jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení
• správcem Vašich osobních údajů je společnost SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 17/2, 78701 Šumperk


4. Kategorie osobních údajů
v souvislosti s poskytováním služeb může ze strany společnosti SELECT SYSTEM dojít ke zpracování zejména těchto údajů:

a. základní identifikační údaje
o akademický titul
o jméno a příjmení
o název obchodní společnosti
o rodné číslo nebo datum narození
o IČ a DIČ
o adresa trvalého pobytu
o adresa sídla nebo místa podnikání
o fakturační adresa
o identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
o identifikační údaje plátce vyúčtování
o bankovní spojení
o podpis
o jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, telefon, email

b. kontaktní údaje
o kontaktní telefonní číslo
o kontaktní email

c. údaje o odebíraných službách, využívání služeb, zakoupeném zboží a platební morálce
o druh a specifikace poskytované služby nebo zboží
o objem poskytnutých služeb a jejich cena
o informace o platební morálce

d. provozní a lokalizační údaje
Provozní a lokalizační údaje jsou údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, pro jejich účtování (o telefonických hovorech, datových přenosech, přenesených zprávách a dalších službách poskytnutých ze strany SELECT SYSTEM), řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností SELECT SYSTEM. Jsou to zejména tyto údaje:
o volající číslo
o volané číslo
o adresa datového spojení (např. URL adresa nebo IP adresa)
o datum a čas uskutečněného spojení
o hardware adresa koncového zařízení
o počet poskytnutých jednotek
o doba trvání spojení
o číslo, název a umístění koncového bodu sítě
o typ přístupu k síti
    v. ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb
o údaje, vznikající při poskytování služeb, které nejsou službami elektronických komunikací, nebo při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec údajů potřebných pro přenos zprávy podle bodu d. provozní a lokalizační údaje viz výše
    vi. údaje z komunikace mezi SELECT SYSTEM a zákazníkem
o tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží SELECT SYSTEM mezi společností SELECT SYSTEM a zákazníkem či uživatelem sítě, případně s kontaktní osobou zákazníka. Jedná se o osobní zápisy komunikace se zákazníkem a dále o písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem, včetně záznamů telefonických hovorů (záznamy jsou získávány pouze na základě souhlasu uděleného při zahájení hovoru).
o U subjektu údajů, které udělily svůj souhlas s monitorováním a nahráváním telefonního hovoru s pracovníkem společnosti SELECT SYSTEM, mohou být tyto údaje monitorovány a zaznamenány, a to výhradně a pouze za účelem vnitřní kontroly poskytovaných služeb, zvyšování jejich kvality a ochrany oprávněných zájmů společnosti SELECT SYSTEM.
Případný záznam telefonního hovoru bude zálohován po dobu nezbytně dlouhou, a to až na dobu 1 roku po skončení poskytování služeb nebo do doby, dokud jej subjekt údajů neodvolá. V případě, že bude konkrétní hovor subjektu údajů s pracovníkem SELECT SYSTEM monitorován a zaznamenán, bude subjekt údajů na tuto skutečnost vždy předem upozorněn a bude mu umožněno souhlas neudělit.


5. Účely, právní základy zpracování a doby zpracovávání osobních údajů
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány vždy na základě relevantního právního základu podle GDPR a v rozsahu nezbytném pro účel jejich zpracování. Níže uvádíme, které Vaše osobní údaje zpracováváme a na základě kterého právního základu, za jakým účelem a po jakou dobu.

5.1 Zpracovávání na základě plnění smlouvy, plnění povinností stanovených právními předpisy a na základě oprávněného zájmu SELECT SYSTEM
Služby společnosti SELECT SYSTEM není možné zákazníkům a uživatelům poskytovat bez zpracování osobních údajů k účelům uvedeným v bodech 5.1 a) a 5.1 b) tohoto dokumentu. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely SELECT SYSTEM nepotřebuje souhlas, jelikož jsou zpracovávány na základě plnění smlouvy zákazníkem, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a na základě oprávněného zájmu SELECT SYSTEM spočívajícím v poskytování služeb a ochraně majetku, případně oprávněného zájmu zákazníka na poskytování kvalitních služeb. K jednotlivým účelům je uvedený relevantní právní základ.
V souvislosti s níže uvedenými účely SELECT SYSTEM může zpracovávat základní osobní identifikační údaje a adresní údaje dle bodu 4.a, kontaktní údaje dle bodu 4.b, údaje o odebíraných službách, využívání služeb, zakoupeném zboží a platební morálce dle bodu 4.c, provozní a lokalizační údaje dle bodu 4.d, ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb dle bodu 4.e a údaje z komunikace mezi SELECT SYSTEM a zákazníkem dle bodu 4.f.

a. Jednotlivé účely zpracování osobních údajů zákazníků a uživatelů služeb a sítí SELECT SYSTEM, pokud se jedná o fyzické osoby, při poskytování služeb elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích:
o zajišťování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací (plnění smlouvy u zákazníků
a oprávněný zájem u uživatelů, kteří nejsou ve smluvním vztahu se SELECT SYSTEM)
o poskytování služeb elektronických komunikací, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy u zákazníků a oprávněný zájem u uživatelů, kteří nejsou ve smluvním vztahu se společností SELECT SYSTEM)
o vyúčtování za služby (plnění smlouvy u zákazníků a oprávněný zájem u uživatelů, kteří nejsou ve smluvním vztahu se společností SELECT SYSTEM, např. telefonní číslo a údaje o vyúčtování jednotlivého uživatele)
o výměna údajů mezi provozovateli sítí a poskytovateli služeb elektronických komunikací pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování (plnění smlouvy u zákazníků a oprávněný zájem u uživatelů, kteří nejsou ve smluvním vztahu se společností SELECT SYSTEM)
o uchování lokalizačních a provozních údajů a jejich předání oprávněným orgánům, a dále zajištění odposlechů zpráv na žádost oprávněných orgánů podle § 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (plnění povinností stanovených právním předpisem) evidence zneužívání sítě a služeb elektronických komunikací (oprávněný zájem společnosti SELECT SYSTEM)
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro realizaci těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonimizovány.

b. Jednotlivé účely zpracování osobních údajů zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami, osobních údajů uživatelů a osobních údajů kontaktních osob zákazníků, kteří jsou právnickými osobami, při poskytování služeb odlišných od služeb elektronických komunikací (např. serverhousing, cloudové služby, OTT služby, IOT služby a další):
o identifikace zákazníka a komunikace se zákazníkem za účelem plnění smlouvy (plnění smlouvy u zákazníků a oprávněný zájem u kontaktních osob zákazníků)
o plnění zákonných daňových povinností (plnění povinností stanovených právními předpisy)
o účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány, (plnění povinností stanovených právními předpisy)
o vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb kreditní rating a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti SELECT SYSTEM
o uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem společnosti SELECT SYSTEM)
o vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem společnosti SELECT SYSTEM)
o zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti SELECT SYSTEM (oprávněný zájem společnosti SELECT SYSTEM).
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro realizaci těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

c. Doby zpracování osobních údajů
Osobní údaje specifikované zpracovávané na základě právních základů a za účely uvedenými v této kapitole 5.1 zpracovává společnost SELECT SYSTEM po následující dobu:
o U zákazníků služeb SELECT SYSTEM je společnost oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností SELECT SYSTEM po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností SELECT SYSTEM, případně po dobu sjednanou týkající se doby promlčení práv společnosti SELECT SYSTEM, která nebude delší než 10 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností SELECT SYSTEM;
o V případě zakoupení zboží od společnosti SELECT SYSTEM je společnost SELECT SYSTEM oprávněna zpracovávat základní osobní identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností SELECT SYSTEM po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží, případně po dobu sjednanou týkající se doby promlčení práv společnosti SELECT SYSTEM, která nebude delší než 10 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností SELECT SYSTEM;
o V případě jednání mezi společností SELECT SYSTEM a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost SELECT SYSTEM oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 24 měsíců od ukončení příslušného jednání;
o Faktury vystavené společností SELECT SYSTEM jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy;
o Provozní údaje služby je společnost SELECT SYSTEM podle § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích povinna uchovávat do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno reklamací. Pro tento účel společnost SELECT SYSTEM zpracovává provozní údaje služby po dobu 6 měsíců od jejího poskytnutí. Společnost SELECT SYSTEM je dále oprávněna zpracovávat provozní údaje služby do doby rozhodnutí sporu o námitce proti vyřízení reklamace nebo do doby, po kterou může být pohledávka právně vymáhána;
o Podle § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je společnost SELECT SYSTEM povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a je na požádání povinna je bezodkladně poskytnout subjektům uvedeným v § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.


6. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)
• Společnost SELECT SYSTEM při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti SELECT SYSTEM, mají postavení zpracovatelů, případně dalších zpracovatelů osobních údajů, a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti SELECT SYSTEM a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení.
• Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.
• Vaše osobní údaje můžeme dále sdílet s následujícími příjemci, kteří jsou v postavení samostatných správců Vašich osobních údajů: se státními orgány nebo jinými třetími osobami při plnění povinností dle právních předpisů.
• Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy uzavření takové smlouvy není povinné, například při předávání osobních údajů státním orgánům), které zaručují nejméně stejnou úroveň jejich ochrany jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.


7. Způsob zpracování osobních údajů a zabezpečení dat
• Společnost SELECT SYSTEM zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost SELECT SYSTEM vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
• Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Přijatá technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou popsána ve smluvní dokumentaci k jednotlivým produktům poskytovaných společností SELECT SYSTEM.
• Upozorňujeme Vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.


8. Informace o právech subjektů údajů
Podle nařízení náleží každému subjektu údajů, tj. každé fyzické osobě, níže popsaná práva. Subjekt údajů je oprávněn uplatňovat tato svá práva u SELECT SYSTEM za předpokladu, že prokáže SELECT SYSTEM svou totožnost.
Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prosím prostřednictvím GDPR formuláře, který je k dispozici na stránkách www.selectsystem.cz:
Při uplatnění své žádosti budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací, na jejichž základě jsem schopní Vás identifikovat. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušné požadavek zaslán Vámi a zda Vás dokážeme na základě Vámi poskytnutých informací identifikovat.
Odpovíme Vám nejpozději do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce podle čl. 12 GDPR.

a. Právo na přístup k osobním údajům
V souladu s čl. 15 nařízení má subjekt údajů právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme. Toto právo zahrnuje právo získat od společnosti:
• informaci, zda zpracovává jeho osobní údaje,
• informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
• kopii osobních údajů, a to pouze za předpokladu, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
Bude-li subjekt údajů žádat nedůvodně nebo nepřiměřeně (např. nepřiměřeně opakovaně), je společnost SELECT SYSTEM oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady nebo odmítnout žádosti vyhovět.

b. Právo na opravu nepřesných údajů
Subjekt údajů má podle čl. 16 nařízení právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost SELECT SYSTEM zpracovává.
Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme Vaše osobní údaje.
Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, a nejste schopni aktualizovat Vaše osobní údaje podle tohoto článku 8.b, můžete o aktualizaci Vašich osobních údajů požádat nás. Ověříme Vaši identitu a Vaše osobní údaje zaktualizujeme.

c. Právo na výmaz osobních údajů
Subjekt údajů má podle čl. 17 nařízení právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Společnost SELECT SYSTEM nemá povinnost vymazat osobní údaje, pokud existují oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.
Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme (např. pro poskytování služeb, plnění smlouvy aj). Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny Vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas, nebo pokud to bude vyžadovat zákon.

d. Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má podle čl. 18 nařízení právo na to, aby Správce údajů omezil zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Právo na omezení zpracování má pouze ve stanovených případech, kterými jsou:
• subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
• zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
• správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
• subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektů údajů
Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

e. Oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Podle čl. 19 nařízení správce oznamuje všem příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy, výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů, bude společnost SELECT SYSTEM informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to budete požadovat, poskytneme Vám informaci o těchto příjemcích.

f. Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má podle čl. 20 nařízení právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost SELECT SYSTEM o předání těchto údajů jinému správci. Subjekt údajů může toto právo uplatnit pouze ve stanovených případech. Zpracování osobních údajů je prováděno automatizovaně a zároveň je založeno na:
a. souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 nařízení nebo v případě citlivých údajů na souhlasu uděleném v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení, nebo
b. plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení.
Pokud to budete požadovat, zašleme Vaše osobní údaje třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

g. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má podle čl. 21 nařízení právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které společnost SELECT SYSTEM zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. Neprokáže-li se, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost SELECT SYSTEM ukončí zpracování dotčených osobních údajů na základě námitky bez zbytečného odkladu.

h. Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů
Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky: www.uoou.cz.


9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Společnost SELECT SYSTEM jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů: email - dpo@selectsystem.cz
Vezměte prosím na vědomí, že pověřenec pro ochranu osobních údajů se může v budoucnosti změnit. Aktuálního pověřence pro ochranu osobních údajů můžete vždy nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů na internetových stránkách společnosti na následujícím odkazu: https://www.selectsystem.cz/gdpr


10. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů
Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změnytěchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů na internetových stránkách společnosti na následujícím odkazu: https://www.selectsystem.cz/gdpr

 

SMART CITY ŠUMPERK

Dostupnost Internetu, Wifi, Smart IoTDostupnost Internetu, Wifi, Smart IoT

  • Optika Šumperk
  • Bezdrát
  • Hotspoty
Mapa Metropolitní optické sítě SELECT SYSTEM, s.r.o.
HTML verzePDF verzeJPG verze do okna
Mapa dostupnosti bezdrátového připojení SELECT SYSTEM, s.r.o.
HTML verze
Mapa dostupnosti Wi-Fi hotspotů SELECT SYSTEM, s.r.o.
HTML verzePDF verzePNG verze

SELECT SYSTEMSELECT SYSTEMVE VESMÍRU

HotlineHotline24 HODIN

Stávající klienti v případě problémů
volejte Volejte Hotline 777­ 746 111

Volejte Hotline

Zákaznický servisZákaznický servisON-LINE

Zákaznický servis pro stávající klienty helpdesk.spk.cz
 

SOUTĚŽ 25 LETSOUTĚŽ 25 LETPOSLEDNÍ LOS

Přehled losování a výherců